Begrippen

Assessor: Beoordelaar

BBL: Beroeps Begeleidende Leerweg (leren en werken met een arbeidscontract)

Beroepspraktijkvorming: In een bpv-bedrijf je aanstaande beroep leren uitoefenen.

BOL: Beroeps Opleidende Leerweg (leren en bpv)

Crebo code: Codering voor een opleiding en erkend bpv-bedrijf met datzelfde opleidingsprofiel en niveau

Beginnend beroepsbeoefenaar: heeft net zijn mbo-diploma behaald

BPV: Beroepspraktijkvorming (leren op een erkend bpv-bedrijf), in stage (‘stage’ is een oude term).

Bpv-begeleider: Docent die de praktijkvorming vanuit Terra begeleidt.

Bpv-bedrijf: Leer-bedrijf (BOL)/leerwerkbedrijf (BBL); bedrijf waar bpv gedaan wordt; praktijk biedende organisatie.

Bpv-bieder: Eigenaar van het praktijkbedrijf.

Bpv-coördinator: De persoon die op school de bpv regelt.

Blokstage: Bpv gedurende een korte periode (4 tot 5 dagen per week).

CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst van het bpv-bedrijf is de richtlijn (8 uur per dag) voor het aantal arbeidsuren in de bpv.

Dagstage: Je bent een hele werkdag op je bpv-bedrijf aanwezig.

Erkend bedrijf: Bpv-bedrijf dat voldoet aan de eisen van de SBB (in register).

Intentieverklaring: Aan de hand hiervan wordt de praktijkovereenkomst opgesteld door de administratie van de betreffende vestiging. Deze dient door zowel de school, de deelnemer als het bedrijf getekend te worden.

Kerntaak: Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepsgroep.

Kwalificatiedossier: Afkorting KD. Landelijk vastgesteld dossier waarin staat wat je moet kennen en kunnen aan het einde van je mbo-opleiding.

Leerbaan: Een betaalde baan waarbij je werkt en leert in de bpv op een leerwerkplek.

Leerbedrijf: Bpv-bedrijf voor bol-studenten.

Leerofferte: Vastgelegde afspraken over wat je wilt gaan leren in de bpv.

Leerwerkplek: Bpv-bedrijf voor bbl-studenten.

Lintstage: Bpv gedurende een langere periode (1 of 2 dagen per week).

Logboek: stage Een plek op Magister waar afspraken over bpv worden vastgelegd.

Magister: Naam van het studentenvolgsysteem en de elektronische leeromgeving (ELO).

OER: Onderwijs- en examenregeling. In de OER staat dat de beroepspraktijkvorming (bpv) een diploma-eis is en daarmee onderdeel van de slaag-/zakregeling.

POK: zie praktijkovereenkomst

Praktijkopleider: De opleider die jou begeleidt in het bpv-bedrijf.

Praktijkovereenkomst (POK): Het formulier samen met de ‘Algemene Voorwaarden praktijkovereenkomst 2018-2019’, waarop de partijen, die te maken hebben met de bpv, hun afspraken vastleggen. De pok wordt ook wel praktijkblad of bpv-blad genoemd.

Proeve (PVB): Proeve van bekwaamheid; een examen in de bpv beoordeeld door een onafhankelijke examinator.

SBB: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

SLB’er: Studieloopbaanbegeleider.

Stage Beroepspraktijkvorming.

Stagebieder:  Bpv-bedrijf.

Student:  Volgt een opleiding bij Terra en volgt bpv op een bpv-bedrijf.

Werkprocessen: Activiteiten/handelingen die horen bij een bepaalde kerntaak in het kwalificatiedossier. 

Download dit hoofdstuk als PDF