Begeleiding

In dit hoofdstuk staan de afspraken over de begeleiding in de bpv. Over hoe en door wie je wordt begeleid. In het kort: je spreekt wekelijks met je praktijkopleider over je werkzaamheden, je bpv-begeleider van school komt twee of drie keer per jaar op bezoek en volgt je voortgang in de bpv en er worden formulieren ingevuld. Je slb’er volgt jouw totale voortgang in je opleiding.

Taken van de school bij de begeleiding

 • Zorgt dat de student en praktijkopleider weten wie het aanspreekpunt is en wanneer die bereikbaar is.
 • Zorgt voor voldoende begeleiding volgens de afspraken in de praktijkovereenkomst.
 • Bewaakt de voortgang en de aansluiting van de leerdoelen van de student op de leermogelijkheden in het bedrijf.
 • Zorgt voor een competente en toegewijde en bpv-begeleider.

Bekijk de tabel "contact tijdens de bpv"

Gespreksonderwerpen bij eerste bezoek
Als de bpv-begeleider jou op het bpv-bedrijf aan het begin van je bpv voor het eerst bezoekt, staat het gesprek in het teken van kennismaking en informatie-uitwisseling:  

De volgende onderwerpen aan de orde:

 • het doel van de bpv
 • het formulier ‘Voortgang per werkproces’ om te zien waar je ‘staat’ en hoe je aan welke werkprocessen gaat werken.
 • de werknemersvaardigheden in kerntaak 1 (voor entree-studenten)
 • de proeve van bekwaamheid (indien van toepassing)
 • hoe de begeleiding zal plaatsvinden
 • wat je van elkaar verwacht
 • hoe vaak je bpv-begeleider je komt bezoeken.
 • Aan het eind van het gesprek vullen jullie samen het formulier Bpv-bezoek en leerofferte in.

Elke week
Elke week stel je je opdrachten en uren vast 

 • Indien mogelijk start je de week met een werkbespreking met je de praktijkopleider over hoe je aan welke werkprocessen gaat werken.
 • Je houdt elke dag je uren bij en je laat elke week een handtekening door je praktijkopleider zetten op het formulier ‘Uren in de bpv’.

Bpv-opdracht

 • Bij een bpv-opdracht vanuit  school, volg je de instructies van school.
 • Gebruik in overleg met school de methode ‘Zelf werken aan je bpv-opdrachten’ die in je bpv-bundel zit.

Bewijzen bewaren in je bpv-bundel
Bewaar de bewijzen en originele ingevulde formulieren goed in je bpv-bundel, want het zijn de bewijzen van jouw voortgang gedurende de gehele opleiding. Het is jouw verantwoordelijkheid dat je dit alles goed bewaart:

 1. Bewijs bij een opdracht vanuit school gevraagd.
 2. Formulier ‘Voortgang per werkproces’. 
 3. Formulier 'Bpv-bezoek en leerofferte' (komt in plaats van hetformulier 'Mijn leerpunten in de bpv')
 4. Formulier ‘Uren in de bpv’. blok 1, blok 2, blok 3 en blok 4
 5. Formulier 'Beoordeling per bpv-bedrijf', zie Beoordeling - (dit formulier wordt later dit jaar uitgedeeld)
 6. Formulier 'Eindbeoordeling in de bpv', zie Beoordeling


Elk kwartaal scan je formulier 2 en 3

 • Elk kwartaal scan je de originele formulieren 2 en 3 en mail je ze naar je bpv-begeleider.
 • Je bpv-begeleider plaatst de scan in Magister/logboek stage.

Twee of drie keer per jaar komt er bezoek van school
Twee of drie keer per jaar komt er bezoek van je bpv-begeleider op je bpv.

 • minimaal 3 keer per jaar als je een opleiding doet op entree- of niveau 2;
 • minimaal 2 keer per jaar als je een opleiding doet op niveau 3 of 4.

Gespreksonderwerpen bij volgende bezoeken

 • het formulier ‘Voortgang per werkproces’ om te zien waar je ‘staat’ en hoe je aan welke werkprocessen gaat werken.
 • over de uitgevoerde bpv-opdrachten vanuit school
 • over je leerpunten (‘Leerofferte’ i.o.)
 • over je gemaakte uren
 • of jij je voldoende ontwikkelt / kunt ontwikkelen in het bpv-bedrijf
 • welke afspraken er gemaakt moeten worden over de begeleiding bij je ontwikkeling.

Je bpv-begeleider registreert na elk bezoek de gemaakte afspraken in Magister/logboek stage.

Telefonisch contact
Tussen de bedrijfsbezoeken door, heeft je bpv-begeleider telefonisch contact met je praktijkopleider over je voortgang. Het bpv-bedrijf kan zelf ook tussendoor contact opnemen met jouw opleiding. Als er aanleiding voor is, kan jij of kan de praktijkopleider natuurlijk altijd vragen om extra contact. Overleg daarover met je bpv-begeleider en de praktijkopleider. Mogelijke redenen hiervoor zijn absentie, ziekte, stagnering in je ontwikkeling, verslechtering in de onderlinge verhouding. Daarvoor staan contactadressen in de bpv-bundel per opleiding. In deze gevallen geldt dat op tijd reageren erg belangrijk is.

Beoordeling per bpv-periode
Een beoordelingsformulier per bpv-periode (bpv-jaar) is in ontwikkeling.

Het eindgesprek is een begeleidingsgesprek
Het laatste bezoek van je allerlaatste bpv-periode is een eindgesprek met je praktijkopleider en met je bpv-begeleider. Let op: dit is géén eindbeoordelingsgesprek, maar een begeleidingsgesprek; dus jullie bespreken net als anders jouw functioneren in de bpv en de stand van zaken per werkproces.

Eindbeoordeling
Na het eindgesprek in de laatste bpv bepaalt de bpv-begeleider op school de eindbeoordeling van de bpv (inclusief je totaaluren bpv) met een apart eindbeoordelingsformulier voor in je examendossier (Beoordeling).

Download dit hoofdstuk als PDF