Ik ben
Geïnteresseerd in:
Wis filters

Begrippen

Assessor
Beoordelaar

BBL
Beroeps Begeleidende Leerweg (leren en werken met een arbeidscontract)

Beroepspraktijkvorming
BPV (vroeger ‘stage’): in een erkend bpv-bedrijf je aanstaande beroep leren uitoefenen.

Beginnend beroepsbeoefenaar
Heeft net zijn mbo-diploma behaald. Als je in je beroepsproeve laat zien dat je voldoet aan deze beroepseisen of gedragscriteria en je hebt je mbo-diploma, dan heb je het niveau van een ‘beginnend beroepsbeoefenaar’ (zie Beroepseisen).

Beroepseisen
Dit zijn de eisen (criteria) die in je kwalificatiedossier staan en die tijdens de Beroepsproeve worden getoetst (gedragscriteria).

Blokstage
Bpv gedurende een korte periode (4 tot 5 dagen per week).

BOL
Beroeps Opleidende Leerweg (leren en bpv)

BPV
Beroepspraktijkvorming (leren op een erkend bpv-bedrijf), in stage (‘stage’ is een oude term voor bpv).

Bpv-begeleider
Docent die de praktijkvorming vanuit Terra begeleidt.

Bpv-bedrijf
Leer-bedrijf (BOL)/leerwerkbedrijf (BBL); bedrijf waar bpv gedaan wordt, praktijk biedende organisatie.

Bpv-bieder
Eigenaar van het praktijkbedrijf.

Bpv-blad
Zie praktijkovereenkomst.

Bpv-coördinator
De persoon die op school de bpv regelt.

Bpv-opdracht
Een oefenopdracht die je krijgt van school of van je praktijkopleider. Je oefent (delen van) de werkprocessen.

Cao
De collectieve arbeidsovereenkomst van het bpv-bedrijf is de richtlijn (8 uur per dag) voor het aantal arbeidsuren in de bpv.

Crebo-code
Crebo-nummer. Codering voor een opleiding en erkend bpv-bedrijf met datzelfde opleidingsprofiel en niveau.

Crebo-nummer
Zie crebo code.

Dagstage
Je bent een hele werkdag op je bpv-bedrijf aanwezig.

ELO
Elektronische Leeromgeving

Erkend bedrijf
Bpv-bedrijf dat voldoet aan de eisen van de S-BB (in register en op stagemarkt.nl).

Gedragscriteria
Zie ‘Beroepseisen’.

KD
Zie Kwalificatiedossier

Kerntaak
Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepsgroep.

Kwalificatiedossier
Afkorting KD. Landelijk vastgesteld dossier per beroepsprofiel (crebo-code) waarin staat wat je moet kennen en kunnen aan het einde van je mbo-opleiding.

Leerbaan
Een betaalde baan waarbij je werkt en leert in de bpv op een leerwerkplek.

Leerbedrijf
Bpv-bedrijf voor bol-studenten.

Leerofferte
Vastgelegde afspraken over wat je wilt gaan leren in de bpv.

Leerwerkplek
Bpv-bedrijf voor bbl-studenten.

Lintstage
Bpv gedurende een langere periode (1 of 2 dagen per week).

Logboek
stage, een plek (op Magister) waar afspraken over bpv worden vastgelegd.

Magister
Naam van het studentenvolgsysteem en de elektronische leeromgeving (ELO).

OER
Onderwijs- en examenregeling. In de OER staat dat de beroepspraktijkvorming (bpv) een diploma-eis is en daarmee onderdeel van de slaag-/zakregeling.

POK
Zie praktijkovereenkomst.

Praktijkblad
Zie praktijkovereenkomst.

Praktijkopleider
De opleider die jou begeleidt in het bpv-bedrijf.

Praktijkovereenkomst (POK)
Het praktijkblad (bpv-blad) -sámen met de ‘Algemene Voorwaarden praktijkovereenkomst 2021-2022’-, waarop de partijen, die te maken hebben met de bpv, hun afspraken vastleggen. Deze dient door zowel de school, de deelnemer als het bedrijf getekend te worden.

Proeve
Proeve van bekwaamheid (PVB); een examen in de bpv beoordeeld door een onafhankelijke examinator.

S-BB
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Leercoach
Studieloopbaanbegeleider.

Stage
Beroepspraktijkvorming.

Stagebieder
Bpv-bedrijf.

Student
Volgt een opleiding bij Terra en volgt bpv op een bpv-bedrijf.

Voortgang per werkproces
Bpv-formulier waarbij je praktijkopleider je voortgang volgt.

Werkprocessen
Activiteiten/handelingen die horen bij een bepaalde kerntaak in het kwalificatiedossier.