Aanmelden

Je weet welke mbo-opleiding je wilt gaan volgen bij Terra MBO. Je meldt je aan via deze site of met een papieren aanmeldingsformulier. Hieronder lees je wat er verder gebeurt.

Jouw route van aanmelding tot plaatsing
NB. Leerlingen niet rechtstreeks afkomstig van het voortgezet onderwijs kunnen stap 2 overslaan.

Stap 1  Aanmelding
Je kunt je aanmelden voor een opleiding via het aanmeldformulier of digitaal via deze website. Je vult dit volledig in. Je krijgt een ontvangstbevestiging wanneer wij jouw aanmeldformulier hebben ontvangen.

Stap 2 Opvragen van informatie
Samen met de ontvangstbevestiging ontvang je de vragenlijst ‘Informatie toeleverende school’. Deze vragenlijst laat je door de mentor of decaan van je huidige school invullen. Zodra het formulier is ingevuld, stuur je dit naar de desbetreffende vestiging van Terra MBO.

Let op: het intakegesprek wordt alleen gevoerd  wanneer we de ingevulde vragenlijst ‘Informatie toeleverende school’ hebben ontvangen.

Stap 3 Intake
Zodra wij alle gegevens hebben ontvangen, krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Iedereen die zich aanmeldt, wordt hiervoor uitgenodigd. In dit gesprek kijken we samen met jou of de opleiding die je hebt gekozen ook écht bij jou past. In dit gesprek besteden we onder andere aandacht aan je persoonlijkheid en persoonlijke omstandigheden, je motivatie, je verwachtingen van de opleiding en het bijbehorende beroepsbeeld. Na afloop van het gesprek krijg je van de intaker een advies:

  • Positief advies: je bent voorlopig geplaatst. Er kan een tweede  gesprek volgen om je (extra) ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en goed af te stemmen op de opleiding.
  • Twijfel: je wordt uitgenodigd voor een tweede gesprek (verlengde intake). Je ouders zijn welkom.
  • Negatief advies: wanneer tijdens het gesprek blijkt dat we jou niet de extra ondersteuning kunnen bieden die je nodig hebt, dan volgt een negatief dwingend advies.

Stap 4 Verlengde intake (optioneel)
Bij twijfel word je uitgenodigd voor een verlengde intake. Ook voor het vaststellen van je extra ondersteuningsbehoefte kan het nodig zijn om een tweede gesprek te voeren. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we je vragen om de capaciteitentest in te vullen. Aan het eind van het gesprek krijg je opnieuw een advies:

  • Bij een positief advies wordt je voorlopig geplaatst in de opleiding.
  • Bij twijfel word je voorgedragen aan de plaatsingscommissie: zij nemen een besluit of je wordt toegelaten of een advies krijgt om je in te schrijven voor een andere opleiding.
  • Negatief advies: de plaatsingscommissie kan het besluit nemen om je niet toe te laten.
  • Bij advies andere opleiding of niet plaatsing wordt dit altijd eerst mondeling aan je medegedeeld en daarna volgt een schriftelijke bevestiging van het besluit. Tegen dit besluit kun je binnen 5 werkdagen bezwaar maken bij de directeur van de school.

Stap 5 Definitieve plaatsing
Wanneer je helemaal voldoet aan de voorwaarden, word je definitief geplaatst tenzij je zakt voor je vooropleiding. Je krijgt bericht van de school over je definitieve plaatsing.

Stap 6 Onderwijsovereenkomst
Als je geplaatst bent, ontvang je voor aanvang van je opleiding een onderwijsovereenkomst die je moet ondertekenen. Als je deze hebt ingeleverd, sta je ingeschreven bij ons en geven wij dit ook door aan DUO. Je hebt nu alles gedaan om aan de opleiding te beginnen. Bij de onderwijsovereenkomst horen Algemene Voorwaarden waarin de rechten en plichten van jou en van Terra beschreven staan.