Voorbereiding

In dit hoofdstuk vind je afspraken en regels voor een goede voorbereiding op je bpv. Hieronder staan in het kort zijn de taken van school / het bpv-bedrijf / de student bij de voorbereiding op de bpv.

Vele hiervan staan ook in de ‘Algemene Voorwaarden praktijkovereenkomst 2018-2019

De school

 • Bereidt de student praktijkgericht voor op de bpv of de leerbaan
 • Ondersteunt de student bij het zoeken naar een bpv-plek of leerbaan
 • Zorgt voor een goede match tussen de student en het bpv-bedrijf
 • Zorgt voor bedrijfsoriëntatie, presentatie en sollicitatievaardigheden
 • Zorgt voor de start van de bpv-periode voor heldere voorlichting over de verantwoordelijkheden en de verplichtingen van het bpv-bedrijf, de student en de school
 • Maakt met de student en de praktijkopleider concrete afspraken in een Leerofferte (dit formulier komt in je bpv-bundel).

Het bpv-bedrijf

 •  Is een door SBB erkend bpv-bedrijf
 • Kijkt of de verwachtingen van de student en het bedrijf op elkaar aansluiten
 • Maakt concrete afspraken met de school en de student over vorm, inhoud, begeleiding en beoordeling van de bpv-periode.
 • Legt de afspraken vast in de overeenkomst die de school levert.

De student

 •  Zoekt informatie over het bpv-bedrijf
 • Oriënteert zich op branches, beroepen, leerbedrijven en leermogelijkheden
 • Presenteert zich goed aan het leerbedrijf
 • Zorgt dat de Intentieverklaring op tijd is ingevuld en ingeleverd.

Voor BOL-studenten Vaardig op stage = Vaardig op bpv
Om goed voorbereid naar de bpv te gaan, volgen eerstejaars BOL studenten entree en niveau 2 bij Terra mbo de lessenserie ‘Vaardig op stage’. Deze serie bestaat voornamelijk uit sociale (bpv-) vaardigheden.

VCA
De eerste twee weken in het eerste jaar volgen studenten een training VCA. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. VCA is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen.

Regels voor het zoeken naar een geschikt leerbedrijf
Voordat je bpv kunt doen, moet je uiteraard eerst een geschikt bpv-bedrijf hebben.

 • Een bol student zoekt elk jaar een nieuw bpv-bedrijf.
 • Een bbl-student blijft bij zijn werkgever.

Een BOL-student doet het hele jaar bpv, meestal op één bedrijf. In overleg met je slb’er, bpv-begeleider, praktijkopleider en bpv-coördinator kun je wisselen van bedrijf.

Om onderwijskundige en verzekeringstechnische redenen mag je geen bpv doen op het bedrijf van eigen familie. Een uitzondering hierop kan pas na toestemming van het vestigingsmanagement. We willen als Terra een objectieve beoordeling garanderen en er voor zorgen dat je ook elders ervaring opdoet.

Eén student per bedrijf per dag
Op één bpv-bedrijf mag slechts één student per dag bpv doen. Voor een uitzondering hierop dienen de vakdocent, praktijkbegeleider, slb’er en de bpv-coördinatoren vooraf toestemming te geven.

Zelfde crebocode
De crebo-code van het bpv-bedrijf moet gelijk zijn aan de crebo-code van jouw opleiding. Een bpv-bedrijf waar je de bpv wilt gaan volgen, moet erkend zijn door de SBB. Je kunt via de site www.stagemarkt.nl met het crebo-nummer van je opleiding op zoek naar een bpv-bedrijf dat erkend is voor jouw opleiding, dus zowel voor het opleidingsprofiel als voor het niveau waarvoor je ingeschreven staat.

Erkenning aanvragen
Als een bedrijf niet in het SBB-register van erkende leerbedrijven staat, zal het bedrijf eerst moeten worden erkend. Om voor een erkenning in aanmerking te komen, dient het bedrijf onder meer ‘opleidingsgeschikt en opleidingsbereid’ te zijn. Om erkend leerbedrijf te worden, moet er een aanvraag worden ingediend. Overleg met de bpv-begeleider hoe dat in zijn werk gaat.

Matching inclusief buitenland
Als je bpv wilt doen in het buitenland, meld dit dan z.s.m. bij de bpv-coördinator. Op Handboek IBPV, de internationale bpv staat de internationale bpv-gids

Zoek een bpv-bedrijf waar je mag (leren) leren
Het bpv-bedrijf moet niet alleen erkend zijn, het moet natuurlijk ook aansluiten bij jouw leerweg (BOL of BBL). Misschien heb je een specifieke leervraag, zoek dan een bedrijf waar ze gespecialiseerd zijn in de werkzaamheden die jij graag wilt leren.

Zoek een bpv-bedrijf en een praktijkopleider die onderschrijven dat:

 •  ze er rekening mee houden dat je nog in opleiding bent en dat de bpv een onderdeel van je leerproces is;
 • de praktijkopleider jou voldoende informeert over het leerbedrijf en de werkzaamheden;
 • ze je tijdens je bpv in de gelegenheid stellen om onder begeleiding werkzaamheden te verrichten die nodig zijn voor je opleiding (werkprocessen in het kwalificatiedossier).

Bijzonder verzoek
Als je een bijzonder verzoek hebt over de keuze van een bpv-bedrijf, leg dat dan voor aan de bpv-coördinator.

Maak vooraf afspraken met het bpv-bedrijf
Heb je in overleg met school een geschikt erkend bpv-bedrijf gevonden, dan maak je een afspraak voor een bezoek aan het bpv-bedrijf om alles door te spreken. Je school, het bpv-bedrijf en jij maken concrete afspraken over de vorm (de werkzaamheden), de inhoud, de begeleiding en de beoordeling van de bpv-periode. Meer gedetailleerde afspraken over de begeleiding en de beoordeling staan in 'Begeleiding' en 'Beoordeling'.

Algemene en praktische regels om vooraf te bespreken
Hieronder staan algemene en praktische regels om vooraf al te bespreken met je aanstaande praktijkopleider. Afwijken van deze regels dien je te overleggen met je praktijkopleider en met je bpv-begeleider.

1. Informatie van school en contact opstarten bpv

Voordat je bpv begint, is er een instructiebijeenkomst voor studenten die je verplicht bent om bij te wonen.

De bpv-coördinator van school en het onderwijsteam nodigen het bpv-bedrijf / de praktijkopleiders uit voor een bijeenkomst over ontwikkelingen over de bpv vanuit school en een evaluatie van het bpv-proces.

Er zijn instructiebijeenkomsten voor praktijkopleiders.

De praktijkopleider benadert je bpv-begeleider of de bpv-coördinator bij een bezoek, of telefonisch of per mail voor vragen of problemen over de bpv of over jou.

De contactgegevens van school staan in de bpv-bundel van je opleiding (tabblad school).

Je bpv-begeleider verstrekt tijdig informatie aan jou en aan het bpv-bedrijf over de bezoeken en de af te nemen proeve(n).

Je bpv-begeleider is verantwoordelijk voor het maken van afspraken voor de bezoeken en voor het maken van aantekeningen over het bedrijfsbezoek in Magister/Logboek stage.

Bij bedrijfsbezoek van je bpv-begeleider zijn zowel jij als je praktijkopleider aanwezig.

Je bpv-begeleider heeft regelmatig telefonisch contact met je praktijkopleider.

2. Aanwezigheid

Hele schooljaar bpv
Gedurende de gehele opleiding doe je bpv en je bpv eindigt op het eind van je opleiding.

Verplicht aanwezig
Je bent verplicht om op het bpv-bedrijf aanwezig te zijn. Om je diploma te behalen moet je een wettelijk verplicht aantal uren bpv halen. De urennorm staat in de Onderwijs- en examenregeling (OER).

Overmacht
Als je door overmacht uiteindelijk niet de urennorm kunt halen, dien je een schriftelijk verzoek in bij de examencommissie om voor uitzondering in aanmerking te komen.

Afwezigheid melden

 • Als je door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn op een bpv-dag, dan breng je het bpv-bedrijf en je bpv-begeleider/de schooladministratie daarvan voor 8.30 op de hoogte.
 • In uitzonderlijke gevallen, als het niet anders kan, organiseert je opleiding een excursie of een examen op een bpv-dag. Geef dit dan tijdig aan bij je praktijkopleider aan.


Werktijden
Je werkt op de werktijden van het bedrijf. De cao (collectieve arbeidsovereenkomst) van het bpv-bedrijf is de richtlijn (8 uur per dag) voor het aantal arbeidsuren. Je hebt geen recht op snipperdagen, maar wel wordt de bpv onderbroken tijdens schoolvakanties, herkansingsdagen en dagen met praktijkleren.

Gemiste bpv-dagen / verzuim
Je praktijkopleider houdt jouw verzuim bij en geeft dit bij bezoek door aan de bpv-begeleider. Ook ondertekent hij elke week het bpv-formulier ‘Uren in de bpv.’ Er zijn 4 formulieren per schooljaar: blok 1, blok 2, blok 3 en blok 4
Studenten:
• BOL moeten de gemiste uren/dagen inhalen, tenzij de bpv-coördinator anders beslist.
• BBL volgen de regels in het arbeidscontract.

Schoolvakantie
In overleg met de praktijkopleider kun je bpv doen in de schoolvakantie. Breng daarvan altijd de bpv-begeleider op de hoogte.

Portal met bpv-planner / bpv-schema
Op school krijg je te horen waar het bpv-rooster/-planner is te vinden.
TerraNext heeft voor alle niveaus een portal voor bpv-bedrijven. Het bpv-bedrijf krijgt hiervoor een inlogcode.

3. Werkzaamheden

Je oefent de werkprocessen die in het kwalificatiedossier (KD) van je opleiding staan. Daarin staan ook alle handelingen die een ‘beginnend beroepsbeoefenaar’ moet beheersen aan het eind van de opleiding. Je laat in de proeve van bekwaamheid zien dat je aan alle eisen in het KD voldoet. Je opleiding en de proeve hebben altijd dezelfde titel en code, een zogenaamde crebo-code.

Een bpv-opdracht is een oefenopdracht die je krijgt van school of van je praktijkopleider.

Leg aan je praktijkopleider uit hoe de methode ‘Zelf werken aan je bpv-opdrachten’ en hoe de formulieren in bpv-bundel werken.

Je praktijkopleider beseft dat het in de bpv om jouw leerproces gaat en biedt jou tijd en gelegenheid om kennis op te doen en om aan de bpv-opdrachten te werken.

Je praktijkopleider geeft voldoende informatie over het bedrijf zodat jij een redelijk inzicht krijgt.

Je praktijkopleider biedt jou de gelegenheid om de proeve voor te bereiden en af te leggen.

Volg de normen van de Arbo-wet (arbeidsomstandighedenwet) voor handelingen die je niet of alleen onder strikte begeleiding mag uitvoeren.

De gegevens die je voor bpv-opdrachten opvraagt bij je bedrijf breng je niet naar buiten.

Vooraf doorlezen
Lees vooraf 'Begeleideing' goed door. In 'Begeleiding' staan de afspraken over de begeleiding beschreven. Om je voortgang goed te kunnen volgen en je te begeleiden, hebben we gegevens nodig over je ontwikkeling. Jij bent verantwoordelijk voor het (laten) invullen van alle formulieren die elk kwartaal door jou moeten worden ingeleverd. Jij houdt zelf de formulieren bij (Formulieren). Lees ook vooraf 'Beoordeling'. over de beoordeling van de bpv ook alvast goed door.

De stappen naar de praktijkovereenkomst (POK)
Je bpv begint pas als de ondertekende praktijkovereenkomst bij de administratie op je school ligt. De POK is wettelijk verplicht. In de POK worden de afspraken vastgelegd tussen jou, het bpv-bedrijf en de school. Het is een officieel contract om je bpv-uren (en straks je diploma) rechtsgeldig te maken, dus ga er uiterst zorgvuldig mee om. Lees de Algemene Voorwaarden praktijkovereenkomst 2018-2019, de afspraken die bij de praktijkovereenkomst horen. De pok wordt ook wel praktijkblad of bpv-blad genoemd. Er staan afspraken in over de inspanningsverplichting van het leerbedrijf, de onderwijsinstelling en de student.

Pas als alle onderstaande stappen zijn afgerond en alle handtekeningen op de POK staan, is de bpv geldig. Dus dan pas mag je beginnen met je bpv. Om dit op tijd klaar te hebben zijn hieronder de stappen naar de praktijkovereenkomst (POK) beschreven.

POK Procedure BOL studenten

 1. De student zoekt een bpv-plaats.
 2. De student en bedrijf vullen de intentieverklaring in en het bedrijf zet een paraaf.
 3. De student levert de intentieverklaring in bij de bpv-coördinator of administratie.

Procedure administraties
Start BPV

 1. De administratie controleert of de gegevens op de intentieverklaring kloppen met de inschrijving.
 2. De administratie voert de BPV in Magister in.
 3. School, de student en het bedrijf ondertekenen de POK.
 4. De ondertekende POK wordt ook in het leerlingdossier opgenomen.

Ondertekende POK retour
Zodra de POK ondertekend en ingeleverd, registreert de administratie het in Magister.
(Ingevuld is dan ‘Inleverdatum’ en ‘Ondertekend’ op het tabblad Overeenkomsten BPV)

Nieuwe overeenkomst
Een nieuwe overeenkomst wordt gemaakt in de volgende gevallen:

 • Er is sprake van een nieuw bpv-plaats.
 • Er is sprake van een nieuwe onderwijsovereenkomst.

POK Procedure BBL-studenten
De BBL student heeft ook altijd een POK, maar geen intentieverklaring, omdat de POK al door drie partijen wordt ondertekend.

Keuzedeel in de bpv
Een keuzedeel dat je in de bpv wilt volgen, moet op de praktijkovereenkomst worden geregistreerd. De schooladministratie zorgt daarom komend schooljaar met een ingevuld mutatieformulier voor een nieuw bpv-blad als ‘wijziging van de praktijkovereenkomst’.

Download dit hoofdstuk als PDF